Cieľom knižnice Slovenského historického ústavu v Ríme je sprístupniť slovenskej verejnosti zahraničné, prevažne talianske publikácie, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné, a zároveň poskytnúť talianskej vedeckej komunite prístup k slovenskej vedeckej spisbe. Z tohto dôvodu je knižný fond SHÚR rozdelený na dve časti, pričom prvá je uložená v rímskom (lokácia IT) a druhá v bratislavskom (lokácia SK) sídle ústavu.

V prípade záujmu o knižničné služby SHÚR kontaktujte tajomníka ústavu prostredníctvom elektronickej pošty.

Zoznam kníh

Autor Názov Lokácia
Martin Homza Uhorsko-poľská kronika IT
Veronika Kuchárska Ducissa IT
Ján Hnilica Literárne a gramatické dielo Jozefa K. Viktorina IT
Eva Jankovičová-Joštiaková Môj život s Lacom IT
Karol Sidor Šesť rokov pri Vatikáne IT
Agostino Visco Literárne dielo : Slovakistické state slovenského exulanta v Taliansku 1 IT
Agostino Visco Opera letteraria : Gli scritti di slovachistica dell´esule slovaco in Italia 2 IT
Richard Marsina Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie IT
Matúš Kučera State a články k sloavenskému stredoveku IT
Jozef M. Rydlo (ed.) Bzovík : Jubilejník k 75. narodeninám veľkodušného človeka Jána Hnilicu, člena Slovenského ústavu IT
Jozef M. Rydlo (ed.) Fidei et Patriae : Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka IT
Martin Homza (ed.) Svätopluk v európskom písomníctve IT
Jozef M. Rydlo (ed.) Andrej Žarnov (1903 – 1982) IT
Jozef M. Rydlo (ed.) Rudolf Dilong (1905 – 1986) IT
Andrej Škoviera (ed.) Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov IT
kolektív Slovakia and Croatia IT
Vladimír Rábik Vývoj cirkevnej správy na Slovensku IT
Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska IT
Imrich Nagy a Pavol Maliniak Turek na obzore IT
Anton Hruboň a Katarína Ristveyová „Prinavrátené“ Komárno IT
Matúš Kučera Slovenské dejiny 1 : Od príchodu Slovanov do roku 1526 IT
Róbert Letz Slovenské dejiny 4 : 1914 – 1938 IT
Róbert Letz Slovenské dejiny 5 : 1938 – 1945 IT
Richard Marsina (ed.) Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 1 : Územie Slovenska pred príchodom Slovanov IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2 : Slovensko očami cudzincov IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 6 : Pod osmanskou hrozbou IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 7 : Turci v Uhorsku 1 IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 7 : Turci v Uhorsku 2 IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 8 : Nový pohľad na svet IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 10 : Od revolúcie 1848 - 1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 9 : Na prahu modernej doby IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 11a : Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní IT
Dušan Kováč (ed.) Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 11b : Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918 : IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 12b : Slováci vo víre tridsiatych rokov IT
  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 12a : Slováci pri budovaní základov Československej republiky IT
Ferdinand Uličný Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí IT
Dušan Škvarna a Adam hudek Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku IT
Jaroslav Nemeš a Rastislav Kožiak Svätý Vojtech – svätec, doba a kult IT
Daniela Dvořáková Rytier a jeho kráľ IT
Michal Šmigeľ UPA v svitli slovac'kych ta čes'kych dokumentiv (1945 – 1948) IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 1 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 2 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 3 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 4 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 5 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 6 IT
kolektív Encyclopaedia Beliana 7 IT
Arnold Suppan Hitler - Beneš - Tito : 1 IT
Arnold Suppan Hitler - Beneš - Tito : 2 IT
Arnold Suppan Hitler - Beneš - Tito : 3 IT
Wolfgang Mueller a Michael Portmann (ed.) Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende IT
Joseph Connor Piranesi and the Campus Martius IT
  Acta nuntiaturae Polonae IT
  Studia historica Tyrnaviensia  IT
  Acta historica neosoliensia IT
  Acta historica neosoliensia IT
kolektív Die Habsburgermonarchie 1848-1918 IT
kolektív Die Habsburgermonarchie 1848-1918 IT
kolektív Die Habsburgermonarchie 1848-1918 IT
Andreas Gottsmann Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie IT
Vincent Sedlák (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae Tomus I Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 – 1337 IT
Vladimír Rábik (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae Tomus II Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia Volumen 1 (1342-1415) IT
Miloš Marek (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae Tomus III Registra Vaticana ex actis Clementis papæ VI. res gestas Slovacas illustrantia Volumen 2 (1342 – 1352) IT
Marek Ďurčo, Jaroslav Nemeš Miscellanea ecclesiastica Nitriensia I. : Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra IT
Marek Šmíd a Cyril Vasiľ Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli stati: Esperienze e prospettive 12-13 dicembre 2001 IT
Marek Bartko a Jozef Dravecký (eds.) La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo IT
Emília Hrabovec Slovensko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov IT
Petr Vorel La storia della piastra d'argento di Urbano VIII : L'attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo ettagliato delle piastre d'argento pontificie degli anni 11634-1644 IT
Kateřina Čadková Caterina da Siena e le sue guide spirituali : Storia di una santità IT
Petr Vorel From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar : The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century IT
Tomáš Parma (ed.) Dal Bohemicum al Nepomuceno : La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza IT
  Simposio Europeo Ecumenico in onore dei Santi Cirillo e Metodio12 ottobre 1985 IT
Vincent Petrík Posledná vila IT
Silvester Krčméry To nás zachránilo : Brainwashin – vymývanie mozgu IT
Imrich Kružliak (ed.) Prvoučiteľ Národa Slovenského : Zborník na pamiatku tisícstého výročia smrti sv. Metoda IT
Roberto de Mattei Il crociato del secolo XX Plinio Correa de Oliviera IT
kolektív Weltgeschichte von A bis Z IT
Alexej Kusák, Franz Peter Kunzel Der Sozialismus mit menschlichem Gesicht IT
W. Faerber Slovensko-anglický katechizmus pre katolícke farské školy v Spojených Štátoch IT
Ivan Gašparovič Myslím národne, cítim sociálne : Osem úvah o dnešku a budúcnosti Slovenska IT
Anton Hrabovec Informácie pre slovenských utečencov IT
Viliam Judák Dejiny mojej Cirkvi : 1. diel IT
Ľudmila Strohnerová (ed.) Ján Haranta : Literárny medailón a personálna biblografia IT
Bohuslav Chropovský  Krása slovienskeho šperku IT
Ladislav Pudiš Z Bešeňovej do Ríma alebo Spomienky operného speváka IT
Pavel Paška (ed.) Prítomnosť slovenskej kultúry IT
Alessia Falifigli Salvati dai conventi L'aiuto della Chiesa agli ebrei di Roma durante l'occupazione nazista IT
František Fuga, Jozef M. Kirschbaum (ed.) Andrej Hlinka v slove a obraze IT
Ján E. Bor Viktor Nesnadný : Ľudovo-osvetový a národný pracovník IT
Vít Ušák Slováci v Chorvátsku : Historický náčrt IT
  Nebo nad močiarmi IT
Bohuslav Klásky Aj ja budem svedkom IT
Gorazd Zvonický Sejba perál IT
Ladislav Záborský Básne z väzeniavšetky IT
František Hrušovský Slovenskí vladári IT
Jozef M. Rydlo Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 1988 IT
Andrzej Strus; Rudolf Blatnicky Dummodo Christus annuntietur : Studi in onore del prof. Jozef heribaned IT
Raffaele Alterio La Pienezza della gioia : Un prete non vedente si racconta IT
  Statuti dell'iniziativa polacco-slovacca Sosteniamo le missioni salesiane di san Giovanni Paolo II in Ghana e NigeriaMyslenice 2014 IT
Ján Orša a Terézia Pavlatovská Veľké Lovce v premenách času IT
Jaroslav Procházka a Ivan Bohuš Tatranské štítyOsveta, Martin 1990ISBN 80-217-0156-0 IT
Alojz Kolísek Borba katolíkov za slovenčinu a sloboduSlovenská liga na Slovensku, Bratislava 1928 IT
Jozef Paučo Slovenskí priekopníci v AmerikePrvá Katolícka Slovenská JednotaCleveland Ohio 1972 IT
Eugen Lazišťan a Milan Fabian Orava IT
Karol Plicka La Slovaquie en images IT
Michal Eliáš a Vojtech Šarluška Národná svetlica : Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej IT
Vladimír Ferko Svetom, moje, svetom… Slovenskí drotári doma i vo svete IT
Ondrej Demo Z klenotnice slovenských ľudových piesníOpus, Bratislava 1981 IT
Ján Mikrut Die galzische Diözese Tyniec – Tarnów in den Visitationsberichten von Bischof Thomas Gregorius Ziegler (1822-1827) IT
Ivan Chalupecký, Vladimír Wolf a Ferdinand Majerech Chrám sv. Jakuba v Levoči : Dielo Majstra Pavla IT
Anna Chlupová a kol. Slovenská ľudová výšivka IT
Martin Benka a Mojmír Benža Odev nášho ľudu IT
Orlandi M.A. Abbazia Territoriale di Subiaco, Acta. Celebrazioni Benedettine 1999-2001. XV centenario della venuta di S. Benedetto a Subiaco IT
Eva Toranová Zlatníctvo na Slovensku IT
Jan Mikrut Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 biz zur Gegenwart IT
Pavol Dobšinský Das Sonnenpferd IT
Tomáš Dratva a Viktória Buznová Slovenčina pre cudzincov IT
Miroslav Kamenský Banskobystrický biskup a prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes 1797 – 1869 IT
Cyril Adam Dejiny farnosti Janova Lehota IT
Blažej Belák Katolícke Slovensko 2000 IT
Vladimír Dubnič (ed.) Zlatá Kniha Slovenska IT
Ivan Reguli (ed.) Slovenská Amerika – Slovac America IT
Štefan Holčík Korunovačné slávnosti : Bratislava 1563 – 1830 IT
Milan Petráš a Jozef Krátky Nitra, milá Nitra… IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 1 IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 2 IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 3 IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 4 IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 5 IT
kolektív Encyklopédia Slovenska 6 IT
Wolfgang Baranowsky (ed.) Lexikothek : Mensch und Gesundheit IT
Heinz Spielmann (ed.) Lexikothek : Spektrum der Kunst IT
Helga Menzel Tettenborn (ed.) Lexikothek : Das Reich der Pflanzen IT
kolektív Lexikothek : Spektrum der Naturwissenschaften IT
kolektív Lexikothek : Spektrum der Literatur IT
kolektív Lexikothek : Länder, Wölker, Kontinente I  IT
kolektív Lexikothek : Länder, Wölker, Kontinente II IT
kolektív Lexikothek : Länder, Wölker, Kontinente III IT
kolektív Lexikothek : Panorama der Weltgeschichte I IT
kolektív Lexikothek : Panorama der Weltgeschichte II IT
kolektív Lexikothek : Panorama der Weltgeschichte III IT
Gerhard Linne (ed.) Lexikothek : Panorama der Deutschengeschichte IT
kolektív Lexikothek : Das Bertelsmann Lexikon in zehn Bänden, Band 9 (Schlu-Toro) IT
Gudrun Meise Lexikothek : Die Welt der Tiere IT
Herbert W. Franke Lexikothek : Technik in unserer Welt IT
Riccardus Bartholinus (Eva Frimmová, ed.) Odeporicon IT
Marcus Tulius Cicero De Oratore. Subiaco 1465. IT
Petr Kubík Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945  IT/SK
Peter Podolan a Miriam Viršinská Slovenské dejiny 3 : 1780 – 1914 IT
Jaroslava Roguľová a kol. (eds.) Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 13a : Slováci a druhá svetová vojna IT
kolektív Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť IT
Branislav Kinčok a kol. Gustáv Husák a jeho doba IT
Daniel Atanáz Mandzák „Agent a špión Vatikánu” – Redemptorista Ján Ivan Mastiliak, slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. IT
Ján Hlavinka Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945 IT
Jerguš Sivoš Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory práce na Slovensku 1945 – 1953 IT
Martin Lacko Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943 IT
Matej Medvecký Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 IT
Michal Milla Hlinkova mládež 1938 – 1945 IT
Milada Polišenská Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945 – 1953 IT
Pavol Jakubčin Pastieri v osídlach moci : Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968 IT
Róbert Letz Odkaz živým – Prípad Albert Púčik a spol. IT
Slavomír Michálek Prípad OATIS IT
Tomáš Klubert Smrť sa volala Schill IT
Daniel Atanáz Mandzák Dokumenty k akcii „P“ Prešovský „sobor“ IT
Daniel Atanáz Mandzák Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol. IT
Martin Lacko Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941) IT
Matej Medvecký, Jerguš Sivoš a Peter Jašek V stopách železného Félixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 IT
Matej Medvecký, Jerguš Sivoš a Peter Jašek V stopách železného Félixa : Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 [angl.] IT
Ivan A. Petranský 10 rokov Ústavu pamäti národa IT
Stefan Karner STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy. IT
Matej Medvecký (ed.) Posledné a prvé slobodné (?) voľby – 1946, 1990 IT
Róbert Letz, Blažej Belák Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951 IT
Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec a Pavol Jakubčin Sviečková manifestácia I IT
Anton Hruboň, Juraj Lepiš a Zuzana Tokárová (eds.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe-neznáme IT
Samuel Karol Korbel Samuel Karol Korbel – Pamäti IT
Martina Fiamová (ed.) Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe IT
Martina Fiamová (ed.) Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe IT
Peter Jašek Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti IT
Anton Hruboň (ed.) Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950) : Život, verejné pôsobenie, kontroverzie IT
Matej Medvecký (ed.) Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou – od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum IT
Alexandra Grúňová (ed.) Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989 IT
Peter Sokolovič (ed.) Život v Slovenskej republike – Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 9 IT
Ernest Hauser Štiavničan IT
Peter Sokolovič (ed.) Trnava v rokoch 1939 – 1989 IT
Peter Sokolovič (ed.) Od Salzburgu do vypuknutia Povstania – Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII IT
Peter Sokolovič (ed.) Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 IT
Ján Mitáč (ed.) Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 IT
Peter Jašek (ed.) Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe IT
Matej Medvecký (ed.) Fenomén Bratislava IT
Ján Kaššovic Ján Kaššovic : V službách vlasti. Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 – 1946 IT
Pavol jakubčin (ed.) Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989 IT
Rudolf Komandera Rudolf Komandera : Denník (1945 – 1947) IT
Jozef Bobalik Sedem rokov na Severe IT
Pavel Žáček Nástroj triedneho štátu IT
Xavier Rouard Nom de code „Hary“/Krycie meno „Hary“ IT
Alexandra Grúňová (ed.) Február 1948 a Slovensko IT
Karol Janas Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945) IT
Michal Schvarc, Martin Holák a David Schriffl „Tretia ríša” a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I. IT
Michal Schvarc a David Schriffl  „Tretia ríša” a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II IT
Karol Sidor Denníky 1930 – 1939 IT
Karol Sidor Vatikánsky denník I. IT
Karol Sidor Vatikánsky denník II. (Od 12. Júla 1940 do 31.decembra 1941) IT
Róbert Letz a Pavol Matula Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. IT
Róbert Letz Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom IT
Peter Balun (ed.) 1988 – Rok pred zmenou IT
Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948) IT
Eva Frimmová Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon) IT
Eva Frimmová Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. Storočí IT
Ábel Kráľ Zápas o Slovensko : Zborník dokumentov Spoločenstvo Kresťanské Slovensko IT
Karol Hollý Veda a slovenské národné hnutie IT
Dana Bořutová a Katarína Beňová (eds.) "Bella Italia" : Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. Storočí IT/SK
kolektív La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande guerra. Raccolta di Studi IT/SK
Vladimír Segeš a Božena Šeďová (eds.) Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1 IT
Vladimír Segeš a Božena Šeďová (eds.) Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2 IT
Vladimír Segeš a Božena Šeďová (eds.) Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3 IT
Vladimír Segeš a Božena Šeďová (eds.) Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1 IT
  Celti di Bratislava IT
kolektív Klimatický atlas Slovenska IT
Peter Cengel Metod na Slovensku IT
Nicole Dacos Artisti stranieri a Roma nel’500 SK
Ľubomír Jankovič Ex Libris a Supra Libros na Slovensku v 16. – 19. storočí SK
Ladislav Takáč (ed. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 : 1 SK
Ladislav Takáč (ed.) Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 : 2 SK
Ladislav Takáč (ed. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 : CD SK
Miriam Viršinská Memorandum národa slovenského SK
Matúš Kučera Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu SK
Zora Mintalová, Bohdan Telgársky Red Cross in Slovakia 1939 – 1947 SK
Katarína Čižmáriková, Bohdan Telgársky Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989 – 1992 SK
Martin Vašš Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938) SK
Peter Mosný, Miriam Laclavíková Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848) SK
Ján Steinhubel Nitrianske Kniežatstvo : Počiatky stredovekého Slovenska (2. vyd) SK
Milica Majeriková-Molitoris Vojna po vojne : Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947 SK
Jaroslava Roguľová a kol. (eds.) Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov : Slováci a ľudovodemokratický režim SK
Daniela Dvořáková Kôň a človek v stredoveku SK
Pavol Parenička a kol. Stanislav Mečiar (Krídlami proti víchru) SK
Vincent Blanár Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka SK
Jozef Bob Generáli SK
Oskár Elschek (ed.) A History of Slovak Music SK
Tatiana Ivantyšynová (ed.) Veda a ideológia v dejinách slavistiky SK
Miriam Viršinská Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia SK
Blanka Szeghyová Súdnictvo a súdna prax v mestách pentapolitany v 16. storočí SK
Ľudovít Štúr Slovanstvo a svet budúcnosti SK
Milan Krajčovič Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte : Od roku 1820 po vznik Slovenského štátu SK
Libor Bernát Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773 SK
kolektív Dvadsať rokov Matice slovenskej SK
Štefan Kucík Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938) SK
Richard Marsina Metodov Boj SK
Ján Stanislav Odkryté mená slovenských miest a dedín SK
Imrich Sedlák (ed.) Karol Kuzmány a Štefan Moyzes SK
Ladislav Deák Viedenská arbitráž : Dokumenty III. SK
Ladislav Deák Viedenská arbitráž : Dokumenty II. SK
Jaroslav Chovanec (ed.) Identita a zvrchovanosť Slovenskej republiky SK
Terézia Dancáková Erby biskupov gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku SK
Dana Stoklasová Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku do roku 1565 SK
Peter Cengel Železiareň na dne kaňonu Bretka SK
Adrián Lančarič Hospodárska činnosť na panstve ostrý kameň v 18. storočí SK
Ľubor Králik (ed.) Stručný etymologický slovník slovenčiny SK
Eva Krekovičová, Vladimir Penčev (eds.) Bulhari na Slovensku : etnokultúrne charakteristiky a súvislosti SK
Ladislav Vrteľ Štátne symboly Slovenskej republiky SK
Miroslav pekník (ed.) Slovak national Councils and the Road to Parliamentarism SK
Miroslav pekník (ed.) Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu SK
Alžbeta Sedliaková (ed.) Slovenská historiografia : 1995 – 1999 : Výberová bibliografia SK
Marián Hronský The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon SK
Milan Majtán Názvy obcí Slovenskej republiky : Vývin v rokoch 1773 – 1997) SK
Dušan Segeš Dvojkríž v siločiarach bieleho orla SK
Vladimír zvara Ján Cikker : Vzkriesenie SK
Jozef Bytrický (ed.) Pramene obrany : Pamäti generála Jozefa Turanca SK
Barbara Balážová Zlatníctvo stredovekých banských miest v ranom novoveku : Majstrovský objekt – životná investícia – elitná reprezentácia SK
Milica Najeriková Vojna o Spiš SK
Pavol Matul Rozdelené Kysuce : zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939 SK
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová Pramene práva na území Slovenska I. : Od najstarších čiasdo roku 1790 SK
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová Pramene práva na území Slovenska II. : 1790 – 1918 SK
Emil Vontorčík Bitka pri Viedni 1683 SK
Tomáš Klubert Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom SK
Milan S. Ďurica Jozef Tiso 1887 – 1947 : Životopisný profil SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky III SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky IV SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky V SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky VI SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky VII SK
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ Heraldický register Slovenskej republiky VIII SK
Peter Huba Príbeh slovenskej hymny a jej autora SK
Mojmír benža (ed.) Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku SK
Marian Uhrin Pluk útočnej vozby 1944 SK
Peter Kaššák, Martin Cibula, Stano Bursa Od hrona k Morave : Operácie sovietskeho letectva nad juhozápadným Slovenskom v roku 1945 SK
Igor Baka a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny SK
Vladimír Segeš a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov SK
Katarína Beňová, Katarína Chmelinová Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka SK
Drahoslav Machala Slovenská vlastiveda I : Bratislavská a Trnavská župa SK
Drahoslav Machala Slovenská vlastiveda II : Trenčianska župa SK
Drahoslav Machala Slovenská vlastiveda III : Žilinská župa SK
Drahoslav Machala Slovenská vlastiveda IV : Nitrianska župa SK
Drahoslav Machala Slovenská vlastiveda VII : Košická župa SK
kolektív Kronika peňazí na Slovensku od najstarších čias do roku 2009 SK
Oľga Danglová Dekor symbol : Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext SK
Milan Vároš Poklady panovníkov a slovenskej šľachty : Osudy stratených umeleckých pamiatok SK

Zoznam časopisov a ročeniek

Názov Ročník Lokácia
Annuario
 • 57 (2015 – 2016)
 • 56 (2014 – 2015)
IT/SK
Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma
 • 8 (2012)
 • 7 (2010)
 • 6 (2008)
 • 4 (2004)
 • 3 (2002)
 • 2 (2000)
SK
Bollettino dell'Istituto Storico Slovacco di Roma
 • 3 (2016)
 • 2 (2015)
 • 1 (2014)
IT/SK
Historický zborník   IT
Il Papa ci parla Dall'insegnamento di Giovanni Paolo II
 • (1980)
 • (1979)
 • (1978)
IT
Pamäť národa
 • 11 (2015)
 • 10; chýba č. 2 (2014)
 • 9 (2013)
 • 8; chýba č. 1 (2012)
 • 7 (2011)
 • 6 (2010
 • 5; chýba č. 4 (2009)
 • 4; chýba č. 3 (2008)
 • 3 (2007)
 • 2 (2006)
 • 1 (2005)
IT
Römische Historische Mitteilungen
 • 57 (2015)
 • 56 (2014)
SK
Römische Quartal Schrift
 • 111; chýbajú č. 1 – 2 (2016)
 • 110 (2015)
 • 109 (2014)
 • 108 (2013)
 • 107 (2012)
 • 106 (2011)
 • 105 (2010)
 • 104 (2009)
 • 103 (2008)
 • 102 (2007)
 • 101 (2006)
SK
Römische Quartal Schrift Register zu Band 51 – 100 SK
Slovak Studies
 • 7 (1967)
SK
Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma
 • 2 (2016)
 • 1 (2015)
IT/SK
Slovenské divadlo   IT
Studia Historica Slovaca 20 (1995) IT
Vojenská história
 • 20; chýbajú č. 2 – 4 (2016)
 • 19 (2015)
IT

 

Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme je pre verejnosť do odvolania uzavretý.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov