Prvoradou úlohou Slovenského historického ústavu v Ríme je systematický výskum slovenských dejín, historických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou resp. Talianskom a slovacikálnych dokumentov vo vatikánskych a talianskych archívoch a knižniciach v celom chronologickom rozsahu.

Výskumné ťažiská SHÚR:

 1. Veľkomoravské obdobie, cyrilo-metodská misia a cyrilo-metodské dedičstvo
 2. Slováci v Uhorsku, slovenský podiel na uhorskom štáte
 3. Vývoj slovenského národného povedomia a slovenskej národno-štátnej identity
 4. Dejiny Slovenska a Slovákov v 20. storočí vo svetle vatikánskych a talianskych archívov

Stanovené úlohy napĺňa SHÚR pomocou externých výskumníkov, ktorým udeľuje výskumné podpory. Informácie o výskumných projektoch, ktoré SHÚR doposiaľ podporil, je možné získať na nasledujúcich stránkach:

Publikačná činnosť

Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

SHÚR vydával v taliančine od roku 2014 do roku 2016 brožúru s názvom Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, ktorá obsahovala informácie o výskumných projektoch a činnosti ústavu. Cieľom tejto brožúry bolo spropagovať vedecké snahy slovenskej historickej obce v zahraničí.

Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

Slovenský historický ústav v Ríme vydáva recenzovaný vedecký časopis Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Cieľom časopisu je prezentovať výsledky slovenského historického výskumu a vytvoriť priestor pre plodný dialóg s medzinárodnou vedeckou komunitou. Časopis uverejňuje články/štúdie a materiály/dokumenty zo slovenských dejín od stredoveku po najnovšie dejiny, predovšetkým však výsledky výskumov slovenských vedcov v Ríme a Taliansku.

Citačné pravidlá

Ohlasy

 • Jaroslav Pánek: Slovak Studies: nový časopis z římského prostředí. In: Český časopis historický, 2016, r. 114, č. 1, s. 216 – 218.

Redakčná rada Slovak Studies

Predsedníčka:
 • prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Členovia:
 • prof. P. Miroslav Konštanc Adam OP
 • PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
 • PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
 • PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
 • PhDr. Martin Lacko, PhD.
 • prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
 • prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
 • prof. Dr. Rita Tolomeo
 • prof. Dr. Massimiliano Valente
Výkonný redaktor
 • Mgr. Pavol Demjanič, PhD.

Podujatia

21. februára 2020 sa v Ríme uskutoční konferencia na tému L’apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII (1939 – 1958)
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov