Prvoradou úlohou Slovenského historického ústavu v Ríme je systematický výskum slovenských dejín, historických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou resp. Talianskom a slovacikálnych dokumentov vo vatikánskych a talianskych archívoch a knižniciach v celom chronologickom rozsahu.

Výskumné ťažiská SHÚR:

 1. Veľkomoravské obdobie, cyrilo-metodská misia a cyrilo-metodské dedičstvo
 2. Slováci v Uhorsku, slovenský podiel na uhorskom štáte
 3. Vývoj slovenského národného povedomia a slovenskej národno-štátnej identity
 4. Dejiny Slovenska a Slovákov v 20. storočí vo svetle vatikánskych a talianskych archívov

Vedeckovýskumná činnosť

Stanovené úlohy napĺňa SHÚR pomocou interných, ako aj externých výskumníkov, ktorým udeľuje výskumné podpory.

Externí výskumníci

Publikačná činnosť

Séria Monographiae

 1. Beáta Katrebová Blehová: Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945 – 1950. [2019] PDF verzia knihy na stiahnutie

Séria Acta

 1. Daniel Černý (ed.): Prof. Michal Lacko SJ: 100 rokov od narodenia. [2020]
 2. Daniel Černý (ed.): Zamoščská synoda. [2021]

Séria Scriptores

 1. Daniel Černý (ed. et trans.): Prof. Michal Lacko SJ: Vybrané spisy. [2020]

Mimo sérií

 1. Ivana Kvetánová, Margaréta Musilová: Veduta di Bratislava a Firenze: Una storia nascosta. [2020]
 2. Ivana Kvetánová, Margaréta Musilová: The veduta of Bratislava in Florence: A hidden story. [2021, finančná podpora SHÚR]
 3. Jozef Mikloško: Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma. [2022, finančná podpora SHÚR]
 4. Daniel Černý (ed.): Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov. [2022]

Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

Slovenský historický ústav v Ríme vydáva recenzovaný vedecký časopis Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Cieľom časopisu je prezentovať výsledky slovenského historického výskumu a vytvoriť priestor pre plodný dialóg s medzinárodnou vedeckou komunitou. Časopis uverejňuje články/štúdie a materiály/dokumenty zo slovenských dejín od stredoveku po najnovšie dejiny, predovšetkým však výsledky výskumov slovenských vedcov v Ríme a Taliansku.

Stránka časopisu

Citačné pravidlá

Ohlasy

 • Jaroslav Pánek: Slovak Studies: nový časopis z římského prostředí. In: Český časopis historický, 2016, r. 114, č. 1, s. 216 – 218.

Redakčná rada Slovak Studies

Predsedníčka:
 • prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Členovia:
 • prof. P. Miroslav Konštanc Adam OP
 • PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
 • Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová
 • PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
 • PhDr. Alena Piatrová, PhD.
 • Mgr. Marek Púčik, PhD.
 • prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
 • prof. Dr. Rita Tolomeo
 • prof. Dr. Massimiliano Valente
Výkonný redaktor
 • Mgr. Pavol Demjanič, PhD.

Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

SHÚR vydával v taliančine od roku 2014 do roku 2016 brožúru s názvom Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, ktorá obsahovala informácie o výskumných projektoch a činnosti ústavu. Cieľom tejto brožúry bolo spropagovať vedecké snahy slovenskej historickej obce v zahraničí.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov