Prvoradou úlohou Slovenského historického ústavu v Ríme je systematický výskum slovenských dejín, historických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou resp. Talianskom a slovacikálnych dokumentov vo vatikánskych a talianskych archívoch a knižniciach v celom chronologickom rozsahu.

Výskumné ťažiská SHÚR:

 1. Veľkomoravské obdobie, cyrilo-metodská misia a cyrilo-metodské dedičstvo
 2. Slováci v Uhorsku, slovenský podiel na uhorskom štáte
 3. Vývoj slovenského národného povedomia a slovenskej národno-štátnej identity
 4. Dejiny Slovenska a Slovákov v 20. storočí vo svetle vatikánskych a talianskych archívov

Stanovené úlohy napĺňa SHÚR pomocou externých výskumníkov, ktorým udeľuje výskumné podpory. Informácie o výstupoch z takto vykonaných výskumov je možné získať na nasledujúcej stránke:

Publikačná činnosť

Beáta Katrebová Blehová: Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945 – 1950

Táto monografia je prvým pokusom o ucelenejšie, aj keď zďaleka nie vyčerpávajúce spracovanie problematiky slovenskej emigrácie v Taliansku v prvých povojnových rokoch, keď desiatky významných i menej významných slovenských utečencov zakotvili na kratší alebo dlhší čas na Apeninskom polostrove. Z rôznych dôvodov sa práve Večné mesto Rím stalo jedným z centier v povojnovom slobodnom svete, kde sa začali budovať prvé politické organizácie zastrešujúce činnosť slovenskej emigrácie. Trvalým zmyslom ich snáh bolo popri sociálnej a duchovnej starostlivosti o utečencov, zachovaní kultúrneho dedičstva a rozvíjaní slobodnej slovenskej kultúry a písaného slova predovšetkým zviditeľňovanie Slovenska, ktoré sa po začlenení do obnoveného Československa v roku 1945 prestalo vnímať ako samostatný subjekt medzinárodného povojnového poriadku, so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývali. Druhotným a nemenej významným zmyslom a cieľom všestrannej činnosti slovenských exilových organizácií bolo zapojenie sa do širokého protikomunistického frontu národov spoza železnej opony za účelom získania politickej slobody a dosiahnutia pádu komunistickej totality. V konečnom dôsledku sa oba vytýčené ciele naplnili: v roku 1989 padli komunistické režimy v sovietskom bloku a v roku 1993 vznikla demokratická Slovenská republika.

Dejiny Talianska po roku 1945 a najmä dejiny Ríma skrývajú mnohé slovenské osudy a príbehy, písané za dramatických okolností meniaceho sa sveta a spoločnosti. Dejiny Talianska a špeciálne dejiny Ríma sú preto čiastočne aj slovenskými dejinami, ktoré je dobré a užitočné poznať a čerpať z nich.

PDF verzia knihy na stiahnutie

Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

Slovenský historický ústav v Ríme vydáva recenzovaný vedecký časopis Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Cieľom časopisu je prezentovať výsledky slovenského historického výskumu a vytvoriť priestor pre plodný dialóg s medzinárodnou vedeckou komunitou. Časopis uverejňuje články/štúdie a materiály/dokumenty zo slovenských dejín od stredoveku po najnovšie dejiny, predovšetkým však výsledky výskumov slovenských vedcov v Ríme a Taliansku.

Citačné pravidlá

Ohlasy

 • Jaroslav Pánek: Slovak Studies: nový časopis z římského prostředí. In: Český časopis historický, 2016, r. 114, č. 1, s. 216 – 218.

Redakčná rada Slovak Studies

Predsedníčka:
 • prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Členovia:
 • prof. P. Miroslav Konštanc Adam OP
 • PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
 • Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová
 • PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
 • PhDr. Alena Piatrová, PhD.
 • Mgr. Marek Púčik, PhD.
 • prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
 • prof. Dr. Rita Tolomeo
 • prof. Dr. Massimiliano Valente
 • Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Výkonný redaktor
 • Mgr. Pavol Demjanič, PhD.

Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma

SHÚR vydával v taliančine od roku 2014 do roku 2016 brožúru s názvom Bollettino dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, ktorá obsahovala informácie o výskumných projektoch a činnosti ústavu. Cieľom tejto brožúry bolo spropagovať vedecké snahy slovenskej historickej obce v zahraničí.

Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme je pre verejnosť do odvolania uzavretý.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov