Špecializuje sa na výskum cirkevných dejín, predovšetkým stredovekých dejín premonštrátskej rehole a novovekého pôsobenia jezuitov na našom území. Dlhodobo sa venuje aj regionálnej historiografii a bádaniu stavebných dejín historických objektov.

Od roku 2015 pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave so zameraním na výskum dejín historickej Trnavskej univerzity (1635 – 1777).

V rámci SHÚR doposiaľ riešila tri výskumné projekty:

  • 2018 – Pramene k dejinám kolégia Spoločnosti Ježišovej v Trnave (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2019 – Výskum archívnych prameňov k dejinám trnavského kolégia Spoločnosti Ježišovej v 17. storočí (30-dňový výskumný pobyt)
  • 2020 – Výskum archívnych prameňov k dejinám trnavského kolégia Spoločnosti Ježišovej v 18. storočí (30-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Budovanie sídelného zázemia Spoločnosti Ježišovej v Trnave. In: DOMENOVÁ, Marcela (ed.): Liber verbum monumentumque III. Prešov: ŠVK v Prešove, 2020, s. 183 – 197.
  • Trnavská univerzita v prúde času (on-line prednáška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave), 1. 12. 2020.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov