V dňoch 16.-17. apríla 2015 sa v rímskom sídle francúzskej École française de Rome uskutočnila druhá časť medzinárodnej vedeckej konferencie Cardinaux et cardinalat : une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978 [Kardináli a kardinalát : elita zoči voči modernite, 1775 – 1978] s podtitulom Les cardinaux entre Cour et Curie [Kardináli medzi Dvorom a Kúriou].

Konferencia nadviazala na predchádzajuce zasadnutie, ktoré sa konalo v júni 2014 v Paríži a Sceux s podnázvom Les cardinaux entre Rome et le monde [Kardináli medzi Rímom a svetom].

Obe konferencie mali za cieľ prezentovať vedeckej verejnosti výsledky medzinárodného výskumného projektu, zacieleného na štúdium kardinalátu: na úlohu kardinálov ako členov Posvätného kolégia a poradcov pápeža, ich rolu vo vnútrocirkevných rozhodovacích procesoch, vo vývoji teologického a právneho myslenia, ich miesto v Rímskej kúrii v kontexte jej riadiacich a administratívnych úloh a vzťahov medzi “centrálou” a “perifériou” , teda miestnymi cirkvami, na sociálne postavenie kardinálov ako “elity” Katolíckej cirkvi, formy jej výberu, štruktúru a kompaktnosť Posvätného kolégia s jeho vnútornými hierarchiami, protokolárnymi pravidlami, liturgickým životom a stále medzinárodnejším charakterom.

Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme prof. Emília Hrabovec je od zrodu medzinárodného projektu členkou jeho Vedeckej rady a na zasadnutí v Ríme viedla sesiu Les cardinaux, membres et acteurs d’une société de cour [Kardináli – členovia a aktéri dvornej spoločnosti].

Prílohy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov