Mgr. Viera Bartková, PhD.
Výtvarná kultúra 19. storočia: Umelci zo Slovenska v Ríme – archívny výskum

Projekt, korešpondujúci svojím tematickým zameraním s jedným z výskumných ťažísk Slovenského historického ústavu v Ríme – „Slováci v Uhorsku, slovenský podiel na uhorskom štáte“ –, má doplniť dlhodobý výskum orientovaný na pobyty výtvarných umelcov pochádzajúcich zo Slovenska na Apeninskom polostrove v 19. storočí, pričom sa ako na čiastkovú úlohu sústreďuje na prítomnosť uvedenej skupiny umelcov práve v Ríme. Jeho cieľom je prebádať a spracovať časti fondov Štátneho archívu v Ríme a vatikánskych archívov, ktoré sa týkajú ciest a pobytu zahraničných umelcov v meste. Z tohto dôvodu sa zameriava na archívne fondy štátnych orgánov poverených kontrolou a reguláciou aktivít cudzincov v Ríme.


RNDr. Pavol Demeš, CSc.
Výskum niektorých aspektov cyrilo-metodského dedičstva v Ríme

V nadväznosti na doteraz vytvorenú pozoruhodnú fotografickú kolekciu, ktorá mapuje život a dielo solúnskych bratov Konštantína a Metoda, prezentovanú na výstavách na Slovensku na Bratislavskom hrade i v mnohých európskych krajinách a v USA, je výskumný pobyt zacielený na štúdium príslušných archívnych materiálov v Ríme a vo Vatikáne a na konzultácie s odborníkmi na cyrilo-metodskú problematiku pre potreby pripravovanej knižnej publikácie.


PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940

Malá dohoda bola do značnej miery realizáciou slovenských zahraničnopolitických koncepcií, tak ako ich formuloval Milan Rastislav Štefánik, Štefan Osuský či Milan Hodža, a zohrávala významnú úlohu z hľadiska bezpečnosti Slovenska. V rámci 4. témy SHÚR („Dejiny Slovenska a Slovákov v 20. storočí vo svetle vatikánskych a talianskych archívov“) sa uskutoční výskum v Historicko-diplomatickom archíve Ministerstva zahraničných vecí (Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), v Ústrednom štátnom archíve (Archivio Centrale dello Stato) a v Archíve Historického úradu Generálneho štábu armády (Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Eserecito), umožňujúci spracovať vzťahy Malej dohody s Talianskom, slovensko-talianske vzťahy a osvetliť francúzsko-talianske vzťahy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili medzinárodnopolitický vývin a jeho vyústenie v roku 1940. Výsledkom bude obsiahla monografia syntetizujúceho charakteru a čiastkové štúdie vo vedeckých časopisoch.


PhDr. Anna A. Hlaváčová, CSc.
Cestopis Choždenije vo Florenciju z perspektívy slovenských kultúrnych dejín

Cieľom rozsiahlejšie koncipovaného projektu je rekonštrukcia cestopisu Choždenije vo Florenciju na základe konfrontácie odpisov chránených v ruských archívoch s aktami Florentského koncilu, zhromaždenými vo vatikánskych archívoch. Dôraz sa kladie na časť cestopisu, ktorá opisuje chrámové predstavenia hrané počas koncilu, a teda je najstarším teatrologickým dokumentom slovanského sveta.


Mgr. Erika Maliniaková (rod. Jackuliaková)
Inštitúcia manželstva v kríze na prelom 19. a 20. storočia (Historická sonda do spoločenských pomerov)

Projekt je zameraný na doplnenie doteraz zistených poznatkov o postoji Katolíckej cirkvi k civilným manželstvám v Uhorsku z pozície Svätej stolice. Sústreďuje sa na analýzu jej postoja k zavádzaniu civilného manželstva na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia a charakterizovanie jej záujmu, ako aj záujmu cirkevnej hierarchie vo všeobecnosti, o zachovanie sviatostného manželstva v liberalizujúcej sa spoločnosti.


doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
Význam ženských rehoľných komunít na území Slovenska v slovenskom národnom vývoji v 17. a 18. storočí

Pre novoveké ženské rehole bola – na rozdiel od stredovekých, prevažne kontemplatívnych reholí – charakteristická rôznorodá aktivita. V 17. a 18. storočí sa uršulínky a notredamky na Slovensku zameriavali na výučbu dievčenskej mládeže, a teda na Slovensku zakladali školy nového typu. Projekt je zameraný na výskum archívnych materiálov vo Vatikánskom tajnom archíve k ženským rehoľným spoločenstvám a ich aktivitám.


Mgr. Ivana Kvetánová, PhD.
Zobrazenie slovenských miest na freskách v Apoštolskom paláci vo Vatikáne a v Palazzo Vecchio vo Florencii

Predmetom výskumu sú zobrazenia slovenských miest na vatikánskych a florentských freskách z 2. polovice 16. storočia. Prvá časť projektu je zameraná na revíziu mapy Uhorska, ktorá je umiestnená na treťom poschodí Rafaelovej lóže, presnejšie na západnej stene tzv. Tretej lóže Apoštolského paláca (Loggia della Cosmografia) vo Vatikáne. Dôvody výberu slovenských miest zobrazených na mape sa budú zisťovať podľa politického a hospodárskeho významu jednotlivých miest alebo iných faktorov, ktoré mohli výber ovplyvniť. Výskum sa taktiež upriamuje na preverenie dostupnosti tých mapových podkladov v Ríme v 2. polovici 16. storočia, ktoré mohli poslúžiť ako podklad na zhotovenie máp Tretej lóže. Objektom druhej časti výskumu je zobrazenie veduty Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii. Táto inak pomerne známa a pre návštevníkov ľahko prístupná freska, ktorá sa nachádza na prvom nádvorí paláca, je momentálne, žiaľ, v značne porušenom stave.


Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.
Košickí dominikáni

Mendikantské rehole predstavovali neodmysliteľnú súčasť stredovekej meštianskej spoločnosti. Takými bol aj košickí dominikáni. Takmer všetky písomnosti týkajúce sa tejto rehole, ktoré boli uchovávané v mestskom archíve Košíc, boli počas druhej svetovej vojny cielene odcudzené, až napokon skončili v centrálnom dominikánskom archíve v Ríme. Získanie ich fotokópií, nová analýza (najprv pre skúmanie košických pomerov v stredoveku) a aspoň takýto ich pomyselný „návrat“ do Košíc budú preto predstavovať východisko pre viaceré ďalšie výskumné témy.


doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen I. Ab Iohanne VIII. usque ad Benedictum XII. (872 – 1342)

Projekt organicky nadväzuje na predchádzajúci výskum stredovekého pramenného materiálu so slovenskými súvislosťami z Vatikánskeho tajného archívu, z fondu Registra Vaticana. Cieľom výskumu sú pápežské listiny týkajúce sa Slovenska, tentoraz z obdobia rokov 872 (pontifikát pápeža Jána VIII.), odkedy sa zachoval prvý register pápežských búl, až 1342 (pontifikát pápeža Benedikta XII.).


PhDr. Miroslav Musil, CSc.
Archívne dokumenty vo vzťahu k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v talianskych a vatikánskych archívoch

Milan Rastislav Štefánik ako historická osobnosť a bohatý repertoár jeho aktivít ostávajú aj napriek desaťročiam výskumov zaujímavým predmetom bádania. Dôvodom je aj široká paleta jeho pôsobenia na viacerých kontinentoch. Významné realizácie a úspechy zaznamenal obzvlášť v Taliansku a v kontexte Vatikánu. Projekt sa preto zameriava na kompletizáciu a integráciu dosiaľ získaných poznatkov k osobnosti a aktivitám Milana Rastislava Štefánika a ich doplnenie o výskum v talianskych archívoch.


doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus IV. Camera apostolica 2: Annata et obligationes et solutiones.

Projekt nadväzuje na systematicky vedený výskum slovacík v stredovekých archívnych prameňoch vo Vatikánskom tajnom archíve (Archivio Segreto Vaticano), sústredený na základné a špecializované pápežské registre. Konkrétnym predmetom výskumu je špecializovaná séria registrov pápežského komorského úradu s označením Obligationes et solutiones a príbuzných registrov s cieľom spracovať slovaciká pre prípravu osobitnej vedeckej edície v edičnej rade Monumenta Vaticana Slovaciae.


PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Rímska fortifikačná architektúra a ikonografické pramene k markomanským vojnám

Prvým zámerom predmetného projektu je štúdium stavebných techník, postupov a materiálov používaných pri budovaní rímskej fortifikačnej architektúry a využitie získaných poznatkov pri vyhodnotení archeologického výskumu rímskeho kastelu v Iži. Druhým cieľom je štúdium autentických pamiatok a ikonografických prameňov k historickým udalostiam z obdobia markomanských vojen a ich konfrontácia s výsledkami archeologického bádania o rímskych vojenských výpravách v tomto období severne od stredného Dunaja.


Mgr. Adriana Sarközyová FMA
Výchovná koncepcia Jána Bosca v kontexte pedagogického myslenia 19. stor. v Taliansku. Jej vznik a vývin na Slovensku až po súčasnosť

Výskum zahŕňa analýzu pedagogického myslenia v druhej polovici 19. stor. v Taliansku, keď sa sformoval nový model výchovného systému Jána Bosca. Jeho výchovná koncepcia má svoju dlhoročnú tradíciu aj na Slovensku. Cieľom výskumu je spracovať dejiny saleziánskej výchovy i dejiny saleziánov a saleziánok v kontexte slovenských dejín od roku 1924 až po súčasnosť.


Mgr. Svorad Zavarský, PhD.
Quinquaginta rationes: Apológia katolicizmu od P. Martina Sentivániho-Svätojánskeho SJ

V rámci prípravy kritického vydania (s prekladom a komentárom) apológie katolicizmu od Martina Sentivániho-Svätojánskeho SJ Quinquaginta Rationes et Motiva, Cur in tanta varietate Religionum et Confessionum Fidei, in Christianitate moderno tempore vigentium, sola Religio Romano-Catholica, sit eligenda, et omnibus aliis praeferenda (Trnava 1702), diela, vychádzajúceho v mnohých vydaniach a prekladoch do viacerých európskych jazykov nepretržite až do polovice 19. storočia a zaraďujúceho sa medzi tie knihy, ktoré v 18. storočí získali najviac konvertitov pre katolícku cirkev, je projekt zameraný na výskum vo Vatikánskom tajnom archíve (najmä vo fonde Albani), v Historickom archíve Spoločnosti Ježišovej, vo Vatikánskej apoštolskej knižnici a v Anglickom kolégiu.

Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme je pre verejnosť uzavretý od 9. marca 2020 až do odvolania

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov